Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ladislav Matula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb (ďalej len "tovar") na internetovom obchode predávajúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.


Predávajúci:

Ladislav Matula
IČO: 35091118, IČ DPH: SK1020077938
spoločnosť zapísaná v Obvodný úrad Ružomberok Žr.č.: 508-6048
sídlo: Stredná Roveň, 034 84 Liptovské Sliače
prevádzka: Do Baničného 1, 034 01 Ružomberok
web stránka: www.piktogram.sk
mail: matula@piktogram.sk
telefón: +421 905 535 149

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: 0440558374/0900
IBAN: SK33 0900 0000 0004 4055 8374
BIC: GIBASKBX

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Kupujúci odoslaním objednávky zasiela predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, a to potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zo svojej ponuky, ktorý si kupujúci objednal.

1.1. Objednávka tovaru:

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru na internetovom obchode predávajúceho: www.piktogram.sk

V objednávke musia byť uvedené základné náležitosti:
a) meno kupujúceho (spoločnosti) s uvedením jeho presnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH (ak je mu toto pridelené)

b) telefónne číslo a e-mailová adresa
c) špecifikácia tovaru, jeho množstvo, prípadne balenie
d) miesto dodania tovaru, ak je odlišné ako fakturačné
e) spôsob platby (hotovosť, bezhotovostný prevod)

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

1.2. Akceptácia objednávky tovaru:

Predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky zaslané prvé oznámenie o prijatí objednávky z internetového obchodu predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, prílohou potvrdenia sú aktuálne VOP predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho zašle predávajúci všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

2. Dodávka tovaru:

Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Dodacia lehota je najneskôr do 1 - 2 týždne po potvrdení prijatia objednávky, v závislosti od aktuálnych zásob. Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť v poznámke na objednávke aj dátum dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky na tel. č.: +421 905 535 149, prípadne mailom na adrese: matula@piktogram.sk. Pri komunikácii uveďte číslo objednávky.

V prípade, ak si zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú po vzájomnej dohode prípustné.

2.1. Kuriérom (Slovenská pošta Expres kuriér)

Balíky resp. listové zásielky sú doručované na adresu zákazníka.
Zákazník obdrží od predávajúceho e-mailovú notifikáciu pred odoslaním balíka.
Kvôli avizovaniu zásielky je potrené uvádzať správny e-mail a mobil.

Sl. pošta Expres kuriér:

cena spolu za poštovné a balné 4,50 € + DPH = 5,40 €

Uvedené ceny platia pre doručenie zásielky na Slovensku. Do zahraničia zásielky neposielame.


3. Platba

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú účtované.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
- v hotovosti pri dobierke kuriérovi alebo na pošte (doklad o zaplatení dobierky dáva poštár resp. kuriér).
- v hotovosti pri odobratí tovaru v prevádzke predávajúceho na ul. Do Baničného 1 v Ružomberku (platobné karty nie sú akceptované)
- zálohová faktúra- prevodom na účet na základe zálohovej faktúry (platba plnej sumy vopred, proforma faktúra) - až po pripísaní celej kúpnej ceny s DPH v prospech účtu spoločnosti Ladislav Matula je tovar expedovaný.

4. Cena

Všetky ceny za tovary a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa cenníku predávajúceho, platného v dobe uskutočnenia objednávky. Platné ceny sú k dispozícii na stránke www.piktogram.sk. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená vždy pri vybranom tovare. V prípade, ak sa na stránke www.piktogram.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, prípadne preklepu sa pri tovare objaví cena "0 €", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu.

5. Reklamácie

Reklamácie spotrebného tovaru sú vybavované na základe Občianskeho zákonníka § 619 - 627 a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb. Ak sa vyskytne vada na zakúpenom tovare, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania, alebo neoprávneného zásahu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup je povinný preukázať predajným dokladom, alebo riadne vyplneným záručným listom.

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.

Záručné lehoty: štandardne podľa zákona (24 mesiacov), ak nie je výrobcom udané inak.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Povinnosť kupujúceho je uplatniť reklamáciu ihneď, ako zistí vadu. Ak sa vybaví reklamácia opravou veci, predlžuje sa záručná doba tovaru o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do okamihu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať.

Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu (nie na dobierku).

Záruka sa nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie spôsobené nešetrným zaobchádzaním;
- na poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) alebo inými lokálnymi javmi;
- na vady spôsobené iným používaním výrobku ako je obvyklé;
- na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak na označenú vadu bola poskytnutá zľava, nemá kupujúci právo na reklamáciu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Náhradu škody znášame maximálne do výšky hodnoty reklamovaného tovaru.

6. Stornovanie objednávky

6.1. Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

6.2. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci je na uvedenom telefónnom čísle nezastihnuteľný, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.)
b) tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 pracovných dní.

7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, môže využiť formulár o odstúpení od zmluvy, ktorého vzor sa nachádza v závere všeobecných obchodných podmienok.

Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, je potrebné, aby ho zaslal späť na adresu Ladislav Matula, Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliače:


- nepoužívaný a nepoškodený
- kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
- spolu s dokladom o kúpe

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená odoslať tovar na dobierku, predávajúci dobierky nepreberá). Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho, prípadne poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 dní v súlade s ustanoveniami zákona. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný má predávajúci nárok na nahradu škody v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.


8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej len „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a to za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so ZoOÚ 18/2018 Z.z.. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZoOÚ 18/2018 Z.z., zabezpečí aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

9. Orgán dozoru:

Inšpektor SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.Box B-89

011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 041/7632 130, fax. č.: 041/7632 139, e-mail: za@soi.sk

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Písomným oznámením zmeny týchto VOP sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Zmena obrázkov a informácií vyhradená:

- Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
- Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.
- V rámci tlačiarenskej výroby môžu vzniknúť rozdiely vo farebných odtieňoch potlače a odchýlky celkových rozmerov značiek.
- Značky s textom môžu obsahovať aj preklad do angličtiny (drobným písmom).
- Plastové tabuľky majú na uchytenie vyvŕtané dierky.
- Obsahovú a grafickú vhodnosť, veľkosť a umiestnenie bezpečnostného značenia konzultujte s bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany príp. právnikom.
- Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
- Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti Ladislav Matula.

Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a konkrétnych možností.

Akékoľvek použitie materiálu, alebo jeho časti z prezentácie internetového obchodu bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv s následným vyvodením právnych dôsledkov. Materiály pre tvorbu e-shopov a iných prezentácií neposkytujeme.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 02. 05. 2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (vzor)

Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................

Adresa bydliska: .........................................................................................

Telefónne číslo/ email: .........................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Ladislav Matula zo sídlom Stredná Roveň 1266/8 Liptovské Sliače 034 84, IČO: 35091118, DIČ: 1020077938, (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .........................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .........................................................................

Dátum prijatia tovaru: .........................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.piktogram.sk)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia : ................................

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: ......................

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

.................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):........................................................................................

.................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ......................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ....................................................................

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v článku 7.

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa .......................................

V ..................................., dňa ................................, podpis predávajúceho....................................


Veľký výber
Veľký výber
Množstevné zľavy
Množstevné zľavy
Rýchle doručenie
Rýchle doručenie
Možnosť vrátenia
Možnosť vrátenia
Spokojnosť zaručená
Spokojnosť zaručená
Copyright www.piktogram.sk © 2021