Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PIKTOGRAM SK, s. r. o.


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb (ďalej len "tovar")
na internetovom obchode predávajúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci
a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej
zmluvy uprednostnené pred VOP.
Predávajúci:
PIKTOGRAM SK, s. r. o.
IČO: 53433602, DIČ: 2121416110, IČ DPH: SK2121416110
spoločnosť zapísaná v okresnom súde Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 76522/L
sídlo: Stredná Roveň, 034 84 Liptovské Sliače
web stránka: www.piktogram.sk
e-mail: matula@piktogram.sk
telefón: +421 905 535 149
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 7943 7917
BIC/SWIFT: GIBASKBX
1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:
Kupujúci odoslaním objednávky zasiela predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá
akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, a to potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci odoslaním
objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zo svojej ponuky, ktorý si kupujúci
objednal.
1.1. Objednávka tovaru:
Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru na internetovom obchode predávajúceho: www.piktogram.sk
V objednávke musia byť pravdivo uvedené základné náležitosti:
a) meno kupujúceho (spoločnosti) s uvedením jeho presnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH (ak je mu toto pridelené)
b.) telefónne číslo a e-mailová adresa
c) špecifikácia tovaru, jeho množstvo, prípadne balenie
d) miesto dodania tovaru, ak je odlišné ako fakturačné
e) spôsob platby (hotovosť, bezhotovostný prevod)
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy
(náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
1.2. Akceptácia objednávky tovaru:
Predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho,
po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej
ceny, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením
objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany
predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky zaslané prvé oznámenie o prijatí objednávky
z internetového obchodu predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky,
sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, prílohou potvrdenia sú aktuálne VOP predávajúceho. Na e-mailovú
adresu kupujúceho zašle predávajúci všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje
o predávajúcom, prípadne iné údaje.
2. Dodávka tovaru:
Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite
a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
Dodacia lehota je najneskôr do 1 - 2 týždňov po potvrdení prijatia objednávky, v závislosti od aktuálnych zásob. Uvedená
dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej
doby, je dobré uviesť v poznámke na objednávke aj dátum dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme vám mohli objednávku
vybaviť v čo najskoršom termíne. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky
na tel. č.: +421 905 535 149, prípadne e-mailom na adrese: matula@piktogram.sk. Pri komunikácii uveďte číslo objednávky.
V prípade, ak si zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia
dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú
nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka
na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú po vzájomnej dohode prípustné.
2.1. Kuriérom (Slovenská pošta Expres kuriér)
Balíky resp. listové zásielky sú doručované na adresu zákazníka.
Zákazník obdrží od predávajúceho e-mailovú notifikáciu pred odoslaním balíka.
Kvôli avizovaniu zásielky je potrené uvádzať správny e-mail a mobil.
Sl. pošta Expres kuriér:
cena spolu za poštovné a balné 5,50 € + DPH = 6,60 €
Uvedené ceny platia pre doručenie zásielky na Slovensku. Do zahraničia zásielky neposielame.
Kupujúcemu odporúčame skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení a v prípade, že
kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi za účelom reklamácie.
3. Platba
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
ak sú účtované.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
- v hotovosti pri dobierke kuriérovi alebo na pošte (doklad o zaplatení dobierky dáva poštár resp. kuriér).
- zálohová faktúra - prevodom na účet na základe zálohovej faktúry (platba plnej sumy vopred, proforma faktúra) -
až po pripísaní celej kúpnej ceny s DPH v prospech účtu spoločnosti PIKTOGRAM SK, s. r. o. je tovar expedovaný.
4. Cena
Všetky ceny za tovary a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Kúpna cena tovaru je
stanovená podľa cenníku predávajúceho, platného v dobe uskutočnenia objednávky. Platné ceny sú k dispozícii na stránke
www.piktogram.sk. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená vždy pri vybranom tovare. V prípade, ak sa
na stránke www.piktogram.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny
obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, prípadne preklepu sa pri tovare objaví cena "0 €", predávajúci nemá povinnosť
tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade
s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len
pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu.
5. Reklamácie
Reklamácie spotrebného tovaru sú vybavované na základe Občianskeho zákonníka § 619 - 627 a Zákona o ochrane
spotrebiteľa č. 634/92 Zb. Ak sa vyskytne vada na zakúpenom tovare, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu
nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho
používania, alebo neoprávneného zásahu.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup je povinný preukázať predajným dokladom, alebo riadne
vyplneným záručným listom.
Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.
Záručné lehoty: štandardne podľa zákona (24 mesiacov), ak nie je výrobcom udané inak.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Povinnosť kupujúceho je uplatniť reklamáciu ihneď, ako zistí vadu. Ak
sa vybaví reklamácia opravou veci, predlžuje sa záručná doba tovaru o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady
do okamihu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať.
Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu (nie na dobierku)
Záruka sa nevzťahuje:
- na mechanické poškodenie spôsobené nešetrným zaobchádzaním;
- na poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) alebo inými lokálnymi javmi;
- na vady spôsobené iným používaním výrobku ako je obvyklé;
- na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je
povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby
žiadať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať
ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné
chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak na označenú vadu bola poskytnutá zľava, nemá kupujúci
právo na reklamáciu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Náhradu škody znášame maximálne do výšky
hodnoty reklamovaného tovaru.
6. Stornovanie objednávky
6.1. Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.
Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade
stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci
uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka
zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno
poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
6.2. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci je na uvedenom telefónnom čísle nezastihnuteľný, kupujúci
neodpovedá na e-maily atď.)
b) tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a predávajúci sa
nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite
kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu
kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 pracovných dní.
7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 10 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
(zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych
dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej
lehote doručené prehlásenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar
objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak sa kupujúci
rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, môže využiť formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý mu predávajúci
zašle e-mailom. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, je potrebné, aby ho zaslal späť na adresu PIKTOGRAM SK, s. r. o.,
Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliače:
- nepoužívaný a nepoškodený
- kompletný
- spolu s dokladom o kúpe
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy
zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim
na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol
tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene
neznamená odoslať tovar na dobierku, predávajúci dobierky nepreberá). Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet
kupujúceho, prípadne poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 dní v súlade s ustanoveniami zákona. V prípade, že
kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný má predávajúci nárok
na nahradu škody v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je
určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Právo
na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona
č. 102/2014. Z.z.
8. Ochrana osobných údajov
Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
(ďalej len „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko,
adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a to za účelom splnenia jeho povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so ZoOÚ 18/2018 Z.z.. Súhlas so spracovaním osobných
údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom na matula@piktogram.sk. Súhlas zanikne
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu,
v zákazníckej sekcii. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZoOÚ 18/2018 Z.z., zabezpečí aby sa osobné údaje spracúvali
a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade, že tovar doručuje zmluvný
prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové
doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé
dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach
(napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies
na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne
na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový
prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej
návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo
funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.
9. Orgán dozoru:
Inšpektor SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O.Box B-89
011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 041/7632 130, fax. č.: 041/7632 139, e-mail: za@soi.sk
10. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Písomným oznámením zmeny týchto VOP sa rozumie uverejnenie
na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú
vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z.
o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Všetky dojednania medzi predávajúcim
a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom spotrebiteľa vyplývajúceho zo všeobecne
záväzných právnych predpisov. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predajcu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo
v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím
osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol
v rozpore s jeho určením či účelom.
Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
- Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
- Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.
- V rámci tlačiarenskej výroby môžu vzniknúť rozdiely vo farebných odtieňoch potlače a odchýlky celkových rozmerov značiek.
- Značky s textom môžu obsahovať aj preklad do angličtiny (drobným písmom).
- Plastové tabuľky majú na uchytenie vyvŕtané dierky.
- Obsahovú a grafickú vhodnosť, veľkosť a umiestnenie značenia konzultujte s bezpečnostným technikom,
technikom požiarnej ochrany príp. právnikom alebo inou odbornou profesiou.
- Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
- Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti Ladislav Matula.
Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa
ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a konkrétnych možností.
Akékoľvek použitie materiálu obsahu, alebo jeho časti z prezentácie internetového obchodu bez predchádzajúceho súhlasu
autora je považované za porušenie autorských práv s následným vyvodením právnych dôsledkov. Je zakázané kopírovať,
upravovať alebo inak používať obsah webových stránok a ich častí bez súhlasu predávajúceho. Materiály pre tvorbu
e-shopov a iných prezentácií neposkytujeme.


Základné informácie o montáži značenia:


Samolepiaca fólia

Oddelíme podkladový papier a postupným tlakom (najlepšie gumovým valčekom alebo stierkou) samolepku pritlačíme na požadovane
miesto. U väčších formátov (A5, A4, A3 a väčších) odporúčame samolepku po sňatí podkladového papiera navlhčiť vodou, tým sa
dočasne zníži lepivosť a možno s ňou po podkladovom materiáli pohybovať.
Samolepiace značenie lepíme na stabilný hladký čistý odmastnený povrch (kov, sklo, keramiku, drevo, plast a pod.) s výnimkou
muriva, betónu alebo poréznych hmôt. Podkladový povrch musí byť dôkladne zbavený prachu, mastnoty, alebo iného znečistenia,
ktoré by mohlo mať vplyv na lepivosť. Čerstvo nafarbené a lakované povrchy majú byť ponechané minimálne 3 mesiace bez polepenia
kvôli dozretiu náteru (zbaveniu sa prchavých látok).
Teplota okolia a aj lepeného podkladového materiálu musí byť pri lepení viac ako +10°C (ideálne +10°C až +25°C).
Samolepky je možné používať v prostrediach s teplotou pohybujúcou sa od -40°C do +70°C.
Na samolepiacu fóliu je možné písať liehovou centrofixou.


Plastové tabuľky
Možná montáž na hladké, ale aj porézne povrchy.
Inštaláciu tabuliek je možné spraviť skrutkami a nitmi, resp. nalepením pomocou elastického tmelu (napr. silikónu) alebo polyuretánového
tmelu, prípadne pomocou vhodných obojstranných samolepiacich pások. Na lepenie plastových tabuliek nemožno použiť lepidlá
s obsahom rozpúšťadiel, ktoré poškodzujú plasty. Pred lepením musí byť podkladový povrch dôkladne zbavený prachu, mastnoty, alebo
iného znečistenia. Plastové tabuľky nie je vhodné osádzať na miesta atakované vetrom napr. drôtené pletivo, kde hrozí odtrhnutie tabuľky.
Na plastové tabuľky je možné písať liehovou centrofixou.

Poznámka: pri montáži značenia dodržiavajte predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používajte vhodné ochranné pracovné
pomôcky a prostriedky.


Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 02. 2023

_______________________________________________________________________________________________________
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (vzor)
Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................
Adresa bydliska: .........................................................................................
Telefónne číslo/ email: .........................................................................................
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov
od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou PIKTOGRAM SK, s. r. o. so sídlom Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské
Sliače, IČO: 53433602, DIČ: 2121416110, IČ DPH: SK2121416110 (ďalej len ako „predávajúci“).
Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:
Číslo objednávky a faktúry: .........................................................................
Dátum objednania (vystavenia faktúry): .........................................................................
Dátum prijatia tovaru: .........................................................................
Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.piktogram.sk)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia : ................................
Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: ......................
Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:
.................................................................................................................................................
Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):........................................................................................
.................................................................................................................................................
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa
preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ......................
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ....................................................................
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach v článku 7.
Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.
V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa .......................................
V ..................................., dňa ................................, podpis predávajúceho....................................