Reklamačné podmienky

Spokojnosť zákazníka je našou prioritou a preto prípadnú reklamáciu vyriešime v čo najkratšom možnom čase.

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.piktogram.sk - všeobecné obchodné podmienky (časť 5.):

5. Reklamácie

Reklamácie spotrebného tovaru sú vybavované na základe Občianskeho zákonníka § 619 - 627 a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb. Ak sa vyskytne vada na zakúpenom tovare, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania, alebo neoprávneného zásahu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup je povinný preukázať predajným dokladom, alebo riadne vyplneným záručným listom.
Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.
Záručné lehoty: štandardne podľa zákona (24 mesiacov), ak nie je výrobcom udané inak.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Povinnosť kupujúceho je uplatniť reklamáciu ihneď, ako zistí vadu. Ak sa vybaví reklamácia opravou veci, predlžuje sa záručná doba tovaru o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do okamihu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať.

Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu (nie na dobierku). 

Záruka sa nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie spôsobené nešetrným zaobchádzaním;
- na poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) alebo inými lokálnymi javmi;
- na vady spôsobené iným používaním výrobku ako je obvyklé;
- na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.


Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak na označenú vadu bola poskytnutá zľava, nemá kupujúci právo na reklamáciu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Náhradu škody znášame max. do výšky hodnoty reklamovaného tovaru.